преводач Българска версия Английска версия

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Какви биват преводите според вида на текста?

Стандартен превод (СП) и специализиран текст (СТ).

Кой и по какви критерии определя вида на текста за превод?

Преводачът на съответния език определя вида на превода въз основа на критерии, като брой специфични термини, сложност на изразните средства и думи, езикова трудност и т.н.

Какви са видовете поръчки за писмен превод и какви са сроковете за тяхното изпълнение?

Преводаческа агенция "ИАБ" ЕООД предлага на своите клиенти три вида поръчки – обикновена (ОП), бърза (БП) и експресна (ЕП). Обикновената поръчка се изпълнява в рамките на три работни дни. Обемът е и до 3 страници на ден за обикновен текст и до 2 страници на ден за специализиран превод. Пример: ако имате обикновен текст с обем 9 страници, той ще бъде готов след 3 работни дни. Бързата поръчка е с обем до 3 страници в рамките на 24 часа. Експресната поръчка е обем до 2 страници и се изпълнява за 1-8 часа според вида на текста.

Какво представлява писменият превод?

Писменият превод е предаването на информация от един език на друг на хартиен или електронен носител. Според вида на превеждания текст писменият превод е икономически, художествен, технически научен и т.н. Стандартната страница при писмен превод се състой от 1800 символа по БДС.

Какво представлява устният превод?

Устният превод е предаване на вербална (словесна) информация от един език на друг. Съществуват два основни вида устен превод – симултанен и консекутивен. При този вид превод преводачът трябва да владее на много високо ниво чуждия и майчиния си език, защото е лишен от възможността за корекции и справки, възможни при писмения превод.

Възможно ли е да се откажа от поръчка за писмен превод?

Ако по поръчката за превод не е запозната работа, можете да се откажете от нея, без да заплатите нищо. В случай, че по поръчката за писмен превод е извършена дейност от страна на фирмата сте длъжни да заплатите стойността й.

Необходимо ли е предварително обаждане при възлагане на поръчка за устен превод?

Не е задължително, но с цел постигане на оптимално качество и надеждност на превода е препоръчително да се уточните с екипа на преводаческата агенция поне два дни предварително, за да може преводачът или преводачите да се подготвят максимално добре по темата на превода.

Какво означава терминът заклет преводач?

Заклетият преводач е преводач от съответния чужд език, който е подписал декларация пред нотариус за носене на наказателна отговорност за извършените от него писмени преводи.